Sign in

Wonderfully weird 美 HR guy. Musician. Writer. https://tinyurl.com/y9hnfsw4
Isang araw ay sisibol muli ako at yayabong, at sana sa panahong iyo’y magbalik ka upang sumilong sa aking lilim.

(PHOTO | AVEL CHUKLANOV)


Ang totoong pagsamba ay wala sa tahanan ng Ama.

(PHOTO | AARON BURDEN)


Like any god, it seemed he wanted my faith too, after all.

(PHOTO | JOSEP CASTELLS)

(PHOTO | GEETANJAL KHANNA)

(PHOTO | CHERRY LAITHANG)

[IMAGE: UNSPLASH/LUC DOBIGEON]

Jayz Paloma

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store